"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2018 Ngày 10 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04
08-01-2018 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09
08-01-2018 Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15
08-01-2018 Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18
08-01-2018 Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐND quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22
08-01-2018 Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26
08-01-2018 Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30
08-01-2018 Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 33
08-01-2018 Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 36
08-01-2018 Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 39
08-01-2018 Nghị quyết số 136/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 42
08-01-2018 Nghị quyết số 137/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn Kiên Giang. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 62
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. 80
08-01-2018 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 82
08-01-2018 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 84
08-01-2018 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 86
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2018 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 88
407,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner