"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2007 Ngày 30 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006. 04
11-12-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008. 06
11-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về việc ban hành Định mức chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009. 10
11-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về việc ban hành chủ trương hình thức đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2007 - 2020. 16
11-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
20-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã năm 2008. 104
20-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. 107
Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất
20-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006. 108
20-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008. 110
20-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 112
20-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 113
20-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 115
Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp
17-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Hiệp theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ. 117
17-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Hiệp theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ. 119
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2007 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 122
11-12-2007 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 123
11-12-2007 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 124
11-12-2007 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 125
11-12-2007 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 126
11-12-2007 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 128
11-12-2007 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 130
11-12-2007 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học theo khoản 1.2 Điều 1 của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 13/7/2000; Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002; Quỹ quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết số 78/2003/NQ-HĐ ngày 26/12/2003 và Nghị Quyết số 26/2001/NQ-HĐ ngày 11/01/2001 của HĐND tỉnh. 132
11-12-2007 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế hành chính của tỉnh để bố trí cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 134
478,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner