"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50 + 51           Năm 2010 Ngày 10 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức chi trả thù lao áp dụng đối với các thể loại tin, bài… sử dụng trên đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 04
23-11-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 12
06-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá suất tái định cư tối thiểu và giá suất đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận
17-11-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2010 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số mục thuộc Điều 1 của Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng công trình đường và bến cập tàu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 46
18-11-2010 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lau bóng gạo xuất khẩu liên doanh giữa Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang và Công ty TNHH xuất nhập khẩu MenSarun Vương quốc Campuchia. 50
25-11-2010 Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 54
29-11-2010 Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, nâng cấp và phát huy giá trị di sản văn hóa di tích lễ hội Nguyễn Trung Trực. 59
29-11-2010 Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011. 62
29-11-2010 Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 64
29-11-2010 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên xã Giục Tượng - Bàn Tân Định. 69
29-11-2010 Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 74
29-11-2010 Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. 86
02-12-2010 Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên xã Thới Quản - Thới An, huyện Gò Quao. 94
26-11-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 99
478,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner