"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2014 Ngày 20 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
24-11-2014 Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên 6 tháng cuối năm 2014. 03
24-11-2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục và vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2014. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2014 Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 09
25-11-2014 Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh mục công trình xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15
03-12-2014 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Kiên Giang. 18
08-12-2014 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 1 Mục 9 thuộc Điều 1 Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh Khoản 3 thuộc Mục 13 Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Kiên Giang và điều chỉnh một số mục thuộc Điều 1 của Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích nhà tù Phú Quốc. 20
15-12-2014 Mục lục số ML-2014 về danh mục văn bản đăng Công báo năm 2014. 27
478,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner