"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2016 Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 03
14-12-2016 Quyết định số 2841/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước liên xã Vân Khánh - Vân Khánh Đông – Vân Khánh Tây - Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 34
14-12-2016 Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ” thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 37
16-12-2016 Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 và Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 45
16-12-2016 Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 và Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 48
21-12-2016 Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 51
21-12-2016 Quyết định số 2917/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của chủ đầu tư. 73
21-12-2016 Mục lục số ML-2016 mỤC LỤC VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2016. 76
478,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner