"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2017 Ngày 23 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2016 Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04
19-12-2016 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 35
19-12-2016 Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang. 45
19-12-2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 47
19-12-2016 Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 49
19-12-2016 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về phí đối với các dịch vụ được Luật phí và lệ phí quy định chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá và các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thị trường mà nhà nước không định giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 56
19-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 59
19-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 109
19-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đông nhân dân tỉnh năm 2017. 111
03-01-2017 Công văn số 01/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 114
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
19-12-2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 116
19-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 118
19-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017. 122
478,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner