"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2017 Ngày 03 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
03-02-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bằng nguồn vốn ngân sách thị xã. 03
03-02-2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục và vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn thị xã Hà Tiên. 15
03-02-2017 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2017. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2017 Quyết định số 210/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 của Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng - Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang. 23
23-01-2017 Quyết định số 211/QĐ-UBND phê duyệt chi phí thanh toán dở dang lập Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Nghề huyện Phú Quốc. 26
23-01-2017 Quyết định số 212/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1 của Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang. 28
31-01-2017 Quyết định số 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực. 38
08-02-2017 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 59
09-02-2017 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang. 70
478,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner