"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2017 Ngày 11 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 04
21-07-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
21-07-2017 Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 09
21-07-2017 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục và vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn thị xã Hà Tiên. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2017 Quyết định số 1456/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện một số công trình trung tâm văn hóa thể thao xã của huyện Kiên Hải tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 25
13-07-2017 Quyết định số 1508/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang. 28
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
21-07-2017 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên. 33
21-07-2017 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2016. 36
21-07-2017 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2017. 38
21-07-2017 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
21-07-2017 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 41
21-07-2017 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
21-07-2017 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 46
21-07-2017 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 47
21-07-2017 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 51
21-07-2017 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 55
478,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner