"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2017 Ngày 25 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2017 Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04
20-07-2017 Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 06
20-07-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09
20-07-2017 Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 11
20-07-2017 Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16
20-07-2017 Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27
20-07-2017 Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 40
20-07-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 42
20-07-2017 Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 48
20-07-2017 Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 53
20-07-2017 Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 61
20-07-2017 Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 67
20-07-2017 Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 69
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2017 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và điều chỉnh giảm nguồn vay trả nợ năm 2017. 87
20-07-2017 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017. 91
20-07-2017 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 96
20-07-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 97
478,175 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner