"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2018 Ngày 10 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 và danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
08-01-2018 Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 85
08-01-2018 Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 88
08-01-2018 Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 93
08-01-2018 Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND quy định phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 96
08-01-2018 Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 99
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2017. 102
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2018 Quyết định số 234/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực. 112
5,016,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner